EU- och konkurrensrätt

EU- och konkurrensrätt är två närarelaterade rättsområden som bland annat reglerar konkurrensen och affärsverksamheten inom Europeiska unionen (EU). Konkurrensreglerna syftar till att säkerställa en sund och rättvis konkurrens på den inre marknaden samt att förhindra karteller, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande beteenden på marknaden.

EU- och konkurrensrätten strävar efter att skapa och upprätthålla en dynamisk och rättvis affärsmiljö där företag kan konkurrera på lika villkor och där monopol eller snedvridning av konkurrens undviks genom noggrann övervakning och reglering.

AX advokatbyrå kan med sin långa erfarenhet av till exempel otillåtet statsstöd, konkurrensbegränsande offentlig verksamhet (KOS), offentlig upphandling och tvistelösning bistå offentliga aktörer likväl som näringslivets affärsaktörer.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Konkurrensrättslig rådgivning kring förbud mot konkurrensbegränsande avtal och verksamheter samt missbruk av dominerande ställning
  • Granskning av kommersiella avtal
  • Ombud i förhandling och förlikning inför både domstol och skiljenämnd
  • Utreder och tolkar avtal, offentliga handlingar och EU-rättslig lagstiftning såsom direktiv och förordningar i syfte att skydda vår klients intressen
  • Företräder våra klienter i tvister gällande regulatoriska frågor

Kontaktpersoner