Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som AX Advokatbyrå KB (org nr 969771-7685) tillhandahåller.

1. Klientkontroll och personuppgifter

1.1. Enligt lag måste vi kontrollera våra klienters identitet, ägarförhållanden och tillgångars ursprung. Vi kan därför komma att be er om identitetshandlingar och information om ägarförhållanden m m och även kontrollera dessa uppgifter på annat håll.

1.2. När vi anlitas av er anses samtycke ha lämnats till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges i dessa Allmänna villkor. Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som inhämtas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Vi behöver som regel även behandla uppgifter om era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att se till att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som vi behandlar om er eller vill ni rätta vissa personuppgifter eller finns frågor om vår personuppgifts-behandling, kontaktas oss. Närmare hur vi behandlar personuppgifter, bl a syfte med behandlingen och hur länge vi sparar uppgifter, finns i vår integritetspolicy på www.axadvokat.se.

1.3. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi får inte underrätta er om att sådana misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fall sådana misstankar föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdrag.

1.4. Vi är aldrig ansvariga för skada som ni eller annan orsakas direkt eller indirekt av att vi följer de regler som beskrivs i detta avsnitt 1.

2. Intellektuella rättigheter

2.1. Upphovsrätt och andra intellektuella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss. Klienten har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss användas för marknadsföringsändamål eller ges allmän spridning.

3. Sekretess och utlämnande av information

3.1. Den information som ni lämnar till oss skyddar vi i enlighet med advokatetiska regler.

3.2. I vissa fall är vi skyldiga enligt lag att lämna ut sådan information och dessutom tillåter god advokatsed i vissa undantagsfall att vi lämnar ut sådan information, exempelvis om vi utför ett uppdrag för flera klienter samtidigt eller om vi anlitar externa rådgivare eller fackmän (sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er).

3.3. I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om värdet av de till er levererade tjänsterna och ert momsregistreringsnummer. När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar denna typ av information till skattemyndigheterna.

3.4. När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring och på vår webbplats lämna information om vår delaktighet och redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

4. Arvoden, kostnader, fakturering och betalning

4.1. Våra arvoden fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet, komplexitet, de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat samt eventuella risker för oss.

4.2. Utöver arvoden debiterar vi ersättning för kostnader, exempelvis för undersökningskostnader, registreringsavgifter, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal och catering.

4.3. På arvode och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

4.4. Om inte annat är överenskommet fakturerar vi månadsvis.

4.5. Ibland begär vi förskott på arvode och kostnader. Det slutliga totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

4.6. Våra fakturor anger alltid sista förfallodag. Normalt infaller den 15 dagar från fakturadatum. Om inte annat anges på vår faktura, så debiteras dröjsmålsränta vid utebliven betalning efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

4.7. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Om vi har varit ert ombud och ni skulle vara den förlorande parten måste ni alltid betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi hjälpt er.

4.8. Kan ni få ersättning genom en rättsskyddsförsäkring är ni alltid skyldiga att betala oss full ersättning månadsvis för arvode och kostnader oavsett när och hur stor ersättning ni får genom försäkringen.

4.9. Betalar ni inte en förfallen faktura har vi rätt att omedelbart avbryta pågående arbete för er.

5. Ansvar och ansvarsbegränsningar

5.1. Vårt ansvar för skada som ni, i egenskap av klient, vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till 10 miljoner (10 000 000) SEK eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger etthundra tusen (100 000) SEK, 3 miljoner (3 000 000) SEK.

5.2. Vi är under inga förhållanden ansvariga för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust.

5.3. Vårt ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

5.4. Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.

5.5. Om ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till oss eller inte.

5.6. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använder vårt arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs.

5.7. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt ett av våra arbetsresultat eller råd.

5.8. Om inte uppdraget särskilt gällt just skatterådgivning ansvarar vi inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

5.9. Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5.10. Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på vårt arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi kan hållas ansvarigt gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldigt att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte.

5.11. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

5.12. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal gäller för oss, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på våra aktieägare eller tidigare aktieägare och även jurister och andra personer som arbetar för oss eller anlitas eller har anlitats av oss.

6. Förfarande vid klagomål och krav

6.1. Krav som har samband med rådgivning som vi har lämnat ska framställas skriftligen till oss så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.

6.2. Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

6.3. Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska vi eller vår försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsavtalet – håller er skadeslös. Om ni bemöter, reglerar, ingår förlikning eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.

6.4. Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller vår försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

7. Uppdragets upphörande

7.1. Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste då först betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

7.2. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan oss inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget, måste ni betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

8. Arkivering

8.1. När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört får ni en möjlighet att själv arkivera de handlingar som genererats i uppdraget (med undantag av vårt arbetsmaterial), alternativt om vi begär det så arkiverar vi (hos oss eller hos tredje man och antingen i pappers- eller elektronisk form) i enlighet med lag och god advokatsed.

8.2. Om vi arkiverar kan vi inte tillmötesgå en begäran att återlämna (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

8.3. Ni har alltid rätt att återfå originalhandlingar, och om vi återlämnar originalhandlingar kan vi komma att behålla en kopia.

9. Tillämplig lag och tvistelösning

9.1. Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsavtalet och samtliga frågeställningar med anledning av dem, vårt uppdrag och tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

9.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Helsingborg. Det språk som ska användas är svenska eller, om ni eller vi begär det, engelska.

9.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte utan den andra partens skriftliga samtycke röjas för tredje man. Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att kunna ta tillvara sin rätt gentemot den andra parten med anledning av tvisten eller gentemot en försäkringsgivare eller om parten enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att röja informationen.

9.4 Oavsett vad som sägs i punkt 9.2 har vi rätt att väcka talan mot er i domstol såvida det rör förfallna fordringar – i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

9.5 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade.

För vidare information, se advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.