Entreprenadrätt

AX Advokatbyrå har mycket god kännedom om entreprenadbranschen och entreprenadverksamhet och är således väl insatta i sedvanliga standardavtal och branschgemensamma dokument som har betydelse inom entreprenadrätten.

Vi erbjuder kompetent rådgivning i samtliga faser av olika bygg- och anläggningsprojekt för både privata och kommunala aktörer och finns vid klientens sida från början till slut. Entreprenadprojekt har en tendens att utmärka sig på så vis att verksamheten ofta pågår under en längre tidsperiod och att projekten i många fall involverar och berör ett antal olika, såväl nationella som internationella, aktörer och kompetenser. På senare tid har det blivit ännu tydligare vilken påverkan omvärldshändelser har på entreprenadrättens områden. Detta medför ett behov av att snabbt kunna identifiera vilka utmaningar det innebär för projektet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att agera affärsmässigt och om möjligt undvika större och mer invecklade tvister.

Vi erbjuder rådgivning avseende alla de juridiska frågor som kan bli aktuella i entreprenadrättsliga ärenden. Vi hjälper till i såväl större bygg- och anläggningsprojekt som mindre entreprenader. Vi utarbetar och granskar avtal och anbudsdokumentation för både beställare och entreprenörer samt lämnar löpande rådgivning under pågående entreprenader.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Stöd inför och under upphandlingsskedet, under hela entreprenadtiden samt garanti- och ansvarstiden.
  • Avtalsskrivning och upprättande av mallar och andra dokument
  • Förhandling
  • Biträde vid överbesiktning
  • Tvistelösning och hantering av krav

Kontaktpersoner