Fastighet- och hyresrätt

Det fastighetsrättsliga området berör alla juridiska frågor som har en koppling till fastighetsbildning, fastighetspaketering, fastighetsreglering och fastighetstransaktioner och fel i fastighet. Detta i sin tur påverkar såväl fastighetsägare och fastighetsköpare som hyresvärdar och hyresgäster. Fastighetsrättsliga frågor handlar därmed i stor utsträckning om just äganderätt, nyttjanderätter, besittningsskydd och arrenderätt av en fastighet. Det kan även handla om markjuridik och markfrågor.

Hyresrätt handlar om lagar och regler som styr förhållandet mellan hyresvärdar och hyresgäster. Det inkluderar regler för hyresavtal, hyresnivåer, hyresgästernas skyldigheter och rättigheter samt processer för uppsägning och tvister.

Vi bistår således våra klienter, privata som kommunala, med viktig fastighetsrättslig kunskap och stöd i områdets alla legala frågor utifrån klientens behov. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hantera alla frågor relaterade till den kommersiella hyresrätten som löpande uppkommer för såväl fastighetsförvaltande bolag som hyresgäster.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Hyres-, arrendes- och nyttjanderättsfrågor
  • Kommersiell hyresrätt och bostadshyra
  • Kommersiella avtal och därtill hänförliga frågor
  • Förvärv och överlåtelse av fastigheter
  • Tvistelösning i domstol och hyresnämnd

Kontaktpersoner