Bolagsrätt och associationsrätt

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i företagens vardag, vilket medför att de flesta före-tag vid något tillfälle har behov av bolagsrättslig rådgivning.

Vi bistår med rådgivning avseende samtligt inom såväl privat- som kommunalrättslig bolagsrätt, från uppstart och bildande av bolag, stiftelser och andra associationsformer, val av bolagsform m.m. till frågeställningar som uppstår i den dagliga verksamheten i ett bolag, såsom exempelvis frågor om bolagsbildning, ägande, styrelse- och VD-frågor, ansvarsfrågor, beslutsfattande, kapitalanskaffning, avveckling, fusioner och frågor kopplade till ägande, t.ex. ägardirektiv och ansvarsfördelning mellan en kommun och kommunala bolag.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Rättslig vägledning vid nybildning av bolag
  • Upprättande och granskning av aktieägaravtal och andra samverkansavtal
  • Upprättande och granskning av bolagsordning m.m.
  • Företagsöverlåtelser
  • Ansvarsfrågor
  • Styrelsefrågor
  • Kommunalspecifika frågor om ansvarsfördelning och kommunal bolagsbildning
  • Domstols- och skiljeförfaranden

Kontaktpersoner