Arbetsrätt

Ärenden av arbetsrättslig karaktär dyker inte sällan upp hos såväl arbetsgivare som arbetstagare. Frågorna som uppstår rör ofta anställningsavtal, uppsägningar och vilka rättigheter som tillfaller respektive part när en arbetsrättslig tvist uppstår. Arbetsrättsliga spörsmål inkluderar utöver anställningsrelaterade frågor, även frågor om bl.a. arbetsmiljö och efterlevnad av annan lagstiftning på området.

När oenighet uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare kan vägledning och utomstående expertis vara en nödvändighet. AX Advokatbyrå har erfarna och kompetenta advokater och jurister med expertis inom arbetsrätt som kan bistå med rådgivning eller agera ombud vid förhandlingar eller domstolsprocesser. Vi biträder i samtliga frågor på det arbetsrättsliga området och kan bl. a. även bistå vid upprättandet av olika policydokument m.m.

Vi hjälper privata och offentliga aktörer med bland annat:

  • Upprättande och granskning av anställningsavtal
  • Upprättande och granskning av policydokument
  • Frågor gällande kollektivavtal
  • Uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl
  • Biträde vid förhandlingar enligt MBL
  • Domstols- och skiljeförfaranden

Kontaktpersoner